Všeobecné obchodní podmínky

I.

Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti jako podnikatel, který je povinen uvést při objednávce své IČO (dále jen: „kupující “) a to prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu umístěného na webové stránce, dostupného na adrese: https://www.muse-lingerie.com (dále jen „internetový obchod“).

1.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3 Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

jméno příjmení: Sabina Reháková.

sídlo: Smolinské 434, 908 42 Smolinské

IČ: 55739326

zapsaná: Odbor živnostenského podnikání Senica, čj. živnostenského registru 240-31444

bankovní spojení: 365bank sro

IBAN: SK35 6500 0000 0036 5224 5082

Tel. kontakt: +421 908 117 896

e-mailový kontakt: info@muse-lingerie.com

místo pro osobní odběr: pouze po telefonické domluvě

II.

Vymezení pojmů

2.1 Prodávající (provozovatel internetového obchodu) – je podnikatel, který kupujícímu prodává zboží a poskytuje služby v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti objednané prostřednictvím internetového obchodu. Je to osoba, která provozuje internetový obchod https://www.muse-lingerie.com.

2.2 Kupující – je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím přes internetový obchod (prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace, zejména využitím webového sídla internetového obchodu, elektronické pošty, telefonu nebo nabídkového katalogu) kupní smlouvu prostřednictvím vytvoření závazné objednávky, která byla doručena prodávajícímu a kterou prodávající potvrdil. Kupující je spotřebitelem, nakupuje-li výrobky nebo používá služby pro osobní potřebu, případně pro příslušníky své domácnosti a který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující je podnikatelem, pokud nakupuje výrobky nebo používá služby v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro podnikatele (neplatí pro něj ustanovení pro spotřebitele).

2.3 Internetový obchod je umístěn na síti internet na webové stránce https://www.muse-lingerie.com, který umožňuje nakupování zboží nebo služeb nabízených prodávajícím. Seznam zboží na webové stránce internetového obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží může být pro kupujícího potvrzena i na základě otázky kupujícího k dostupnosti zboží.

2.4 Zboží nebo služba – zahrnují všechny výrobky, produkty nebo služby zveřejněné a nabízené k prodeji na webové stránce internetového obchodu. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo služeb. Zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího se rozumí zboží, které bylo speciálně objednáno od dodavatele prodávajícího pro konkrétního kupujícího na základě zvláštních požadavků uvedených kupujícím.

2.5 Informace o zboží / službách – uvádějí ceny jednotlivého zboží nebo služeb a jejich hlavních vlastností, přičemž jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.

2.6 Cena zboží/služby – je uvedena na internetovém obchodě u příslušného zboží/služby včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek při větším objemu objednaného zboží dle rozhodnutí prodávajícího.

2.7 Objednávka – návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího adresovaná prodávajícímu, která obsahuje zejména informace o kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu, kupní cenu, náklady na dopravu zboží, poštovné a jiné náklady či poplatky. Objednávku lze uskutečnit zejména vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce internetového obchodu, přičemž po jeho úplném vyplnění a odeslání objednávky se tato stává pro kupujícího závaznou.

2.8 Přijetí objednávky – vzniká doručením zcela vyplněné a kupujícím odeslané objednávky v internetovém obchodě prodávajícímu.

2.9 Potvrzení objednávky prodávajícím – je přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, ve kterém prodávající potvrzuje, že objednávku kupujícího přijímá. Potvrzení objednávky nabývá účinnosti okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při vyplnění objednávky, nebo telefonickým oznámením, přičemž potvrzením objednávky se uzavírá mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva. Prodávající nabízí návrhy na uzavření koupě prostřednictvím internetového obchodu v českém jazyce.

2.10 Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady zboží a to způsobem popsaným v těchto VOP.

2.11 Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

2.12 Odborným posouzením se rozumí písemné vyjádření znalce nebo stanovisko vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanovisko osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav.

III.

Objednávka

3.1 Objednávka vzniká vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce internetového obchodu a to výběrem zboží nebo služeb kupujícím. Pro úspěšné a rychlé vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje ve formuláři objednávky (výběr zboží/služby, jejich počet), dále si zvolit z možností doručení (dodání) a ze způsobů platby za objednané zboží nebo služby.

3.2 Celková cena objednaného zboží a služeb je uvedena v objednávce včetně DPH a také v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky. Kupující se může seznámit s cenou zboží nebo služeb a dalšími poplatky ještě před provedením objednávky na webové stránce internetového obchodu nebo telefonicky u prodávajícího.

3.3 Kupující odesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb, přičemž po jejím vyplnění a odeslání se objednávka stává pro kupujícího závaznou. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

3.4 Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je uzavřena kupní smlouva, kterou lze změnit, zrušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, nebo jiných důvodů uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nebo ve všeobecně závazných právních předpisech.

3.5 Kupujícímu je po vytvoření a odeslání objednávky v internetovém obchodě automaticky zaslán e-mail s potvrzením přijetí objednávky. Účel tohoto e-mailu je informovat kupujícího o přijetí objednávky prodávajícím a toto oznámení se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Následně prodávající přijatou objednávku závazně potvrdí (e-mailem nebo telefonicky), čímž se uzavírá kupní smlouva.

3.6 Kupující se odesláním objednávky zavazuje k zaplacení kupní ceny objednaného zboží nebo služeb.

3.7 Kupující po odeslání objednávky nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v případě nekorektního chování kupujícího nebo i bez uvedení důvodu, přičemž kupujícího o takové skutečnosti informuje.

3.8 Kupující je plně srozuměn s elektronickou komunikací s prodávajícím, především prostřednictvím internetového obchodu, e-mailové komunikace nebo telefonické komunikace. Na e-mailovou adresu kupujícího budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně objednávky.

3.9 Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího až jeho převzetím s odkládací podmínkou vyplacení celé kupní ceny za předmět kupní smlouvy. Po převzetí zboží nese kupující odpovědnost za případnou škodu na zboží. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím pověřená osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

 1. a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce se dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního a každého samostatně dodaného zboží.

3.10 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícího, které kupující zašle na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.11 Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, svoji e-mailovou adresu a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky dle předchozí věty, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny. ceny.

3.12 V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o vadě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

3.13 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O odstoupení od smlouvy bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

IV.

Povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřené kupní smlouvy

4.1 Smluvní strany kupní smlouvy jsou prodávající a kupující.

4.2 Kupující má povinnost:

– převzít objednané zboží nebo služby,

– zaplatit prodávajícímu za zboží/služby dohodnutou kupní cenu uvedenou v závazně potvrzené objednávce (včetně nákladů za dodání zboží/služeb).

Kupujícímu se doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu, případně i samotné zboží při jeho přebírání.

4.3 Prodávající má povinnost:

– dodat kupujícímu zboží nebo služby v požadované kvalitě, množství a v ceně uvedené na webové stránce internetového obchodu a v objednávce,

– zaslat kupujícímu všechny dokumenty ke zboží nebo službám (fakturu za zboží nebo služby, reklamační formulář, návod k obsluze v českém jazyce, případně jiné) a to spolu se zbožím nebo dodatečně.

V.

Platební a dodací podmínky

5.1 Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně DPH, případně včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě platnou v době odeslání objednávky prodávajícímu, náklady na dopravu zboží, poštovné a jiné náklady a poplatky. Součástí kupní ceny není poradenská činnost, náklady na dopravu zboží, poštovné a jiné náklady a poplatky.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, případně při dodání zboží a považuje se za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.2 Prodávající je vázán cenou uvedenou na webové stránce internetového obchodu v momentě provedení závazného potvrzení objednávky (ve které je cena uvedena), pokud nejde o zjevnou vadu v uvedené ceně. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symbolem „akce“ nebo „výprodej“. Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob, nebo po dobu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně.

5.3 Způsoby, které lze využít při platbě za zboží a služby v internetovém obchodě:

 1. platba bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího,
 2. bezhotovostně platební kartou.

5.4 V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštních požadavků kupujícího, kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5 Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny a jeho převzetí kupujícím majetkem prodávajícího, přičemž nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.

5.6 Fakturační údaje kupujícího není možné po odeslání objednávky dodatečně měnit.

5.7 Prodávající má povinnost do 30 dnů od přijetí objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodly jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

5.8 Zboží, které je na skladě prodávajícího se expeduje dle možností v co nejkratším čase.

5.9 V případě, že se v objednávce nachází více druhů zboží a služeb a část z nich není na skladě, prodávající informuje kupujícího o možnosti zaslání částečných zásilek.

5.10 Kupujícímu se zasílá faktura (daňový doklad) společně s dodávaným zbožím nebo službami, včetně návodu v českém a anglickém jazyce, případně jiných dokumentů poskytnutých výrobcem ke zboží nebo službám, nebo dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy, případně tyto dokumenty zašle kupujícímu elektronicky nejpozději spolu s dodáním zboží.

5.11 Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím (místo plnění). V případě, že kupující dodávané zboží nepřevezme nebo nepřevezme zboží osobně na provozu prodávajícího do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, případně závazné akceptaci objednávky, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady ve výši přiměřeného skladného za každý den uskladnění zboží. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.12 V případě, že po dohodě s kupujícím prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců nebo pověřené osoby dopraví zboží na základě speciálního požadavku přímo kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu písemné zmocnění k převzetí zboží a originál, nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a přiměřené skladné. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím.

5.13 Prodávající si může vyžádat předložení průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) k ověření identity osoby přebírající objednávku, která byla uhrazena předem převodem na účet a to z důvodu předcházení vzniku škod.

5.14 V případě, je-li kupujícím právnická osoba, zboží bude vydáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby nebo osobě, která předá prodávajícímu písemné zmocnění/pověření k převzetí zboží. Prodávající může odmítnout vydat zboží osobě, která nesplní uvedené podmínky.

5.15 Kupujícímu se doporučuje, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval v přítomnosti dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost obsahu balíků, poškození přepravního obalu) podle přiloženého přepravního listu.

VI.

Náklady spojené s balením a dodáním zboží

6.1 Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží.

6.2 Náklady spojené s balením jsou součástí kupní ceny zboží uvedeného na webové stránce internetového obchodu v rámci dodání zboží na území České republiky, to neplatí v případě požadavku kupujícího o speciální zabalení zboží. Pro dodání do zahraničí může být cena za balení a dodání zboží vyšší, přičemž tyto náklady hradí kupující.

Rovněž při potřebě (nebo individuální dohodě s kupujícím) specifické dopravy, nebo dodání specifického zboží, případně při doručování do jiných zemí EU se náklady podle předchozí věty vypočítávají individuálně a kupující o tom bude po potvrzení jeho objednávky neprodleně seznámen. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: info@muse-lingerie.com.

6.3 Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu dodání zboží a služeb než je uveden ve všeobecných obchodních podmínkách, jakož i na odlišných službách přepravy zboží a cenách za tyto služby.

6.4 Prodávající je oprávněn zaslat zboží z objednávky, které je okamžitě dostupné v internetovém obchodě kupujícímu a zbývající část zboží z objednávky, které není dostupné, doručit kupujícímu dodatečně po jeho naskladnění. Toto oprávnění může prodávající využít pouze za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovat žádné dodatečné poplatky za další dodání zboží, kromě toho, které bylo vyúčtováno v objednávce.

6.5 Kupující akceptací těchto obchodních podmínek dává souhlas s elektronickým zasíláním faktur ve smyslu § 31 a násl. zákona 431/2002 Sb. o účetnictví v platném znění. Zasílané elektronické faktury jsou ve formátu PDF, zabezpečeny proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 74 a násl. zákona 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

VIII.

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany dojídaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím provedené,

– zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předlohy, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti,

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

– pokud jde o vadu, kterou lze odstranit:

◦ bezplatné odstranění vady zboží,

◦ výměnu zboží za nové zboží (je-li to z povahy zboží možné a nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady),

– pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit:

◦ výměnu zboží za nové zboží, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny,

◦ odstoupit od smlouvy.

8.3 Kupující má v případě platně předložené reklamace právo odstoupit od smlouvy:

– má-li zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,

– nemůže-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

– nemůže-li řádně zboží užívat pro větší počet vad zboží.

8.4 Kupující si může uplatnit svá práva reklamací vadného zboží v záruční době v souladu se zákonem a to prostřednictvím reklamačního formuláře. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář. Kupující je povinen dodat reklamované zboží spolu s příslušenstvím a dokladem o zaplacení.

Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v zákoně č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění. V záručním listu zároveň určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.

Jako záruční list slouží také nákupní doklad. Záruční doby začínají běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese uvedené v reklamačním formuláři. Kupující může reklamaci uplatnit také u osoby určené prodávajícím. Pokud reklamaci vyřizuje osoba určená prodávajícím, tato může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí na vyřízení prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění. zamítnutí reklamace.

8.5 Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající (jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba) je povinen poučit kupujícího o jeho právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z práv vyplývajících mu z vadného plnění si uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace včetně odstranění vady musí vyřídit ihned, přičemž v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

8.6 Prodávající písemně (e-mailem) informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.7 Právo z vadného plnění kupujícímu nepatří, jestliže kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícímu zaniká:

 • nepředložením zboží spolu s příslušenstvím a dokladem o zaplacení,
 • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 • uplynutím záruční doby zboží,
 • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými

a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

 • neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
 • poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • poškozením zboží náhodnou zkázou, nebo náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahem, zásahem do zboží jinou než oprávněnou osobou, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou, nebo jiným zásahem vyšší moci.

8.8 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

8.9 Volbu způsobu reklamace a jejího vyřízení, je-li v souladu s těmito VOP více možností, má kupující.

8.10 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

IX.

Ochrana osobních údajů

9.1 Provozovatel internetového obchodu zpracovává osobní údaje kupujícího (fyzické osoby) v souladu s ustanoveními Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „ GDPR“) a podle ustanovení zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).

X.

Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí ustanoveními kupní smlouvy, ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a ustanoveními příslušných právních předpisů (zejména občanského zákoníku), přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

10.2 Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. Jakékoli změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce https://www.muse-lingerie.com

10.3 V případě změny všeobecných obchodních podmínek se právní vztahy při uzavírání kupní smlouvy a po jejím uzavření řídí prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a které byly přístupné na webové stránce internetového obchodu https://www.muse- lingerie.com

10.4 Odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky a seznámil se s jejich zněním.

10.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce https://www.muse-lingerie.com. Po odeslání objednávky ze strany kupujícího jsou aktuální všeobecné obchodní podmínky doručeny kupujícímu také v příloze e-mailu, kterým prodávající závazně potvrzuje objednávku.

10.6 Pokud nastane situace, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s písemnou žádostí o nápravu. V případě, že prodávající žádost kupujícího o nápravu zamítne, nebo se k ní nevyjádří do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující jako spotřebitel může v souladu § 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím – provozovatelem internetového obchodu https://www.muse-lingerie.com je Česká obchodní inspekce ( www.soi.sk ), případně jiná příslušná oprávněná právnická osoba, která je zapsána v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitele/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelských-sporov-1). Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených příslušných subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

10.7 Ostatní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při vytvoření objednávky a uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, které nejsou přímo upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nebo v jejich nedílných součástech se řídí podle právního řádu České republiky a příslušných ustanovení č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. v platném znění, případně i zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, pokud kupující vystupuje v postavení podnikatele.

10.8 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu.

10.9 Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho neoprávněného použití v rozporu s jeho určením.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti dne 11.9.2023