Magánélet

Alapellátás

5. §-a szerinti személyes adatok kezelője o) sz. A személyes adatok védelméről szóló, módosított 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: törvény ) a Sabina Reháková, Smolinské 434, 908 42 Smolinské, azonosító: 55 739 326 (a továbbiakban: " üzemeltető ").

Az üzemeltető elérhetőségei:

cím: Smolinské 434, 908 42 Smolinské

email: info@muse-lingerie.com

telefon: +421 908 117 896.

ÉN.

Személyes adat: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra vagy egy vagy több speciális fizikai, fiziológiai elemre való hivatkozással. , e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

Az üzemeltető nem jelölt ki felelős személyt a személyes adatok védelméért.

II.

A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Üzemeltető kezeli az Ön által a számára megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az Üzemeltető az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.
 2. Az Üzemeltető az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait kezeli.

III.

A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az

 • Az Ön és az üzemeltető között létrejött szerződés teljesítése a 13. § bek. szerint. 1 levél b) pontja alapján
 • az üzemeltető jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen az üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. 1 levél törvény f) pontja
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú adatkezeléshez (különösen a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. 1 levél a) pontja szerint abban az esetben, ha nem történt áru- vagy szolgáltatásrendelés.

2. A személyes adatok kezelésének célja az

 • megrendelésének teljesítése, valamint az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres lebonyolításához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok megadása nélkül személyes adat az üzemeltető részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges,
 • kereskedelmi közlemények küldése és egyéb marketing tevékenység végzése

3. Az üzemeltető részéről nincs automatikus egyedi döntéshozatal a Szt. 28. §-a szerint.

IV.

A személyes adatok megőrzési ideje

1. Az üzemeltető személyes adatokat tárol

 • az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketingcélú kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása előtti időtartamra, legfeljebb 15 évre, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul.

2. A személyes adatok tárolási időszakának lejárta után az üzemeltető törli a személyes adatokat.

BAN BEN.

A személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

 • A személyes adatok címzettjei: Packeta Slovakia, s.r.o., Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Shopify, Margita reháková, Stripe, Inc.
 • Részvétel a szerződésen alapuló áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában,
 • e-shop működtetéséhez (Shopify) és e-shop üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások biztosítása.

Az üzemeltető nem kíván személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani.

VI.

Az Ön jogai

1. A törvényben meghatározott feltételekkel rendelkezik

 • törvény 21. §-a szerinti személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a törvény 22. §-a szerint, vagy az adatkezelés korlátozása a törvény 24. §-a szerint,
 • törvény 23. §-a szerinti személyes adatok törlésének joga,
 • törvény 27. §-a szerinti adatkezelés elleni tiltakozás joga,
 • törvény 26. §-a szerinti adathordozhatósághoz való jog,

2. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető 1. cikkében felsorolt ​​címére vagy e-mail címére. Ezen feltételek III.

Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az Üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az internetes űrlapon keresztül bejelöli a hozzájárulást. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 3. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az Ön által az üzemeltetőnek megadott e-mail címére.

Jelen feltételek 2023.09.11-én lépnek hatályba